Ruszył konkurs plastyczny dla przedszkolaków - Aktualności - KPP Namysłów

Aktualności

Ruszył konkurs plastyczny dla przedszkolaków

Data publikacji 08.05.2018

Do 15 czerwca 2018 roku, przedszkolaki z Opolszczyzny mogą składać swoje prace plastyczne. Wszystko w ramach konkursu "Bezpieczny Przedszkolak". Jego organizatorem jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu, Kuratorium Oświaty oraz Fundacja Pro-Lege. Wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym zachęcamy do udziału w konkursie.

„Bezpieczny Przedszkolak”-To nazwa konkursu plastycznego organizowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Opolu.

W realizację eliminacji powiatowych we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Urzędami Gmin powiatu namysłowskiego włączyli się również namysłowscy policjanci, którzy w ramach prowadzonej profilaktyki w przedszkolach pomogą wyłonić prace, które wezmą udział w konkursie.

Tradycyjnie już z przekazanych prac plastycznych wyłonieni zostaną laureaci na szczeblu powiatowym. Zgodnie  z regulaminem konkursu wszystkie przesłane do nas prace wezmą udział w konkursie wojewódzkim.

 

Regulamin

wojewódzkiego konkursu plastycznego pod hasłem „Bezpieczny Przedszkolak”

I. Organizatorami konkursu są Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu,  Opolska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Opolu, Kuratorium Oświaty w Opolu oraz  Fundacja Pro-Lege w Opolu.

II. Konkurs plastyczny ma na celu:

 1. Stworzenie okładki, będącej efektem pracy przedszkolaków, która stanowić będzie okładkę elementarza z zakresu bezpieczeństwa, przeznaczonego dla dzieci w wieku przedszkolnym pod nazwą „Bezpieczny Przedszkolak”.
 2. Popularyzację wiedzy na temat bezpieczeństwa.
 3. Propagowanie bezpiecznych zachowań i form spędzania czasu wolnego.
 4. Inspirowanie do kontaktu z policjantami i poszerzania wiedzy na temat ich pracy.

III. Warunki uczestnictwa:

 1. Konkurs adresowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym z przedszkoli z terenu województwa opolskiego.
 2. Temat pracy powinien być związany z promocją bezpiecznych zachowań i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego.
 3. Uczestnicy wykonują prace plastyczne według poniższych kryteriów:
 1. dowolną techniką plastyczną, płaską,
 2. maksymalny format A3,
 3. praca może być zbiorowa.
  1. Każde przedszkole może zgłosić maksymalnie trzy prace, wybrane spośród prac wykonanych przez przedszkolaków.
  2. Każda praca musi zawierać na odwrocie: imię i nazwisko opiekuna grupy, nazwę i adres przedszkola, telefon kontaktowy.
  3. Nagrodą w konkursie jest promocja przedszkola poprzez umieszczenie zwycięskiej pracy na okładce książeczki „Bezpieczny Przedszkolak”, która w nakładzie 10 000 egzemplarzy rozdysponowana zostanie wśród przedszkolaków z województwa opolskiego.
  4. W konkursie wyłonionych zostanie również 10 najciekawszych prac, które otrzymają wyróżnienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu w formie dyplomu „Bezpieczny Przedszkolak’

IV. Przebieg konkursu

 1. Przedszkola biorące udział w konkursie powinny w terminie do 15 czerwca 2018 roku przekazać prace policjantowi lub do najbliższej jednostki Policji. Dopuszcza się również przesłanie przez placówkę prac bezpośrednio na adres Wydziału Prewencji KWP w Opolu, ul. Korfantego 2,  45-077 Opole.
 2. Policjanci nadzorujący zagadnienie profilaktyki społecznej w poszczególnych jednostkach Policji przekazują prace do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu w terminie do 25 czerwca 2018 roku.
 3. Prace konkursowe w finale wojewódzkim zostaną ocenione przez komisję powołaną z ramienia Organizatora, na podstawie następujących kryteriów:

a) zgodność pracy z tematyką,

b) inwencja i pomysłowość prezentacji tematyki,

c) sposób i estetyka wykonania.

 1. Decyzja jury konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

V. Postanowienia końcowe

 1. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność Organizatora.
 2. Z chwilą zgłoszenia pracy do konkursu, na Organizatora przechodzą nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe do pracy w zakresie:

a) utrwalania i zwielokrotniania nagrodzonej pracy w części lub w całości, tj. wytwarzania egzemplarzy pracy bez względu na zastosowaną technikę, w tym technikę drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz cyfrową, liczby i wielkość nakładu;

b) obrotu oryginałem pracy albo jej egzemplarzami, tj. wprowadzania do obrotu, najmu, użyczenia oryginału lub jego egzemplarzy, publicznego udostępniania pracy, rozpowszechniania, wystawiania, wyświetlania również w formie cyfrowej lub drogą elektroniczną, wykorzystania pracy w części lub w całości w wydawnictwie książkowym, kalendarzu wielo lub jednoplanszowym, publikacjach elektronicznych, w celach informacyjnych, promocyjnych, reklamowych, Public Relations,

 1. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do pracy powoduje przeniesienie na Organizatora własności oryginału egzemplarza pracy.
 2. Organizator jest upoważniony do dokonywania modyfikacji lub poprawek nadesłanej pracy.
 3. Przeniesienie praw autorskich do pracy odbywa się bez ograniczeń czasowych terytorialnych;
 4. Na nabywcę przechodzi prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych.
 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ekspozycji wszystkich prac na wystawie pokonkursowej i prawo do wykorzystania nagrodzonej prac jako okładki do książeczki „Bezpieczny Przedszkolak” oraz innych publikacji.
 6. Uczestnicząca placówka przystępując do konkursu oświadcza, że jest autorem nadesłanej pracy oraz że nie narusza ona żadnych praw bądź dóbr osobistych osób trzecich, a także przepisów prawa.
 7. Przystąpienie do konkursu plastycznego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r., poz.922 ).
 8. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( DZ. U. z 2016 r. poz. 922 ) informujemy, że administratorem dobrowolnie podanych danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji w Opolu (ul. Korfantego 2, 45-077 Opole). Dane osobowe będą przetwarzane w celu wyłonienia laureatów konkursu plastycznego. Dane mogą być udostępniane współorganizatorom konkursu. Uczestnikom konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 

 

Opracowano w Wydziale Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.

 • 2